Obalka Štúrova 24, 966 01 Zvolen      Telefon +421 45 5400 888, 5322 049, 5320 039      zosloko@zosloko.sk
LOGO

Služby

Naša firma vykonáva a zabezpečuje nasledovné práce a činnosti:

1. Servisné opravy hnacích koľajových vozidiel a agregátov.

Vykonávame a zabezpečujeme realizáciu nasledovných prác a činností pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti hnacích dráhových vozidiel (HDV) s mechanickým (T211., T212.0), s dieselhydraulickým (T212.1, T334.0, T444.0,1) aj dieselelektrickým (T238, T458, T448, T669.0,1) prenosom výkonu, pričom sa opierame o naše dlhoročné skúsenosti s pôsobením v oblasti opravárenstva koľajových vozidiel so zohľadnením Vašich potrieb a požiadaviek. Vykonávame nasledovné činnosti:

 • plánovaná pravidelná údržba HKV - periodické prehliadky v dohodnutom rozsahu vychádzajúcom z rozsahov prác predpísaným výrobcom pre jednotlivé stupne údržby HDV
 • neplánované opravy (odstránenie závad) HDV
 • príprava vozidiel a zabezpečenie vykonania technickej kontroly vozidla v zmysle Vyhlášky MDPT č. 250/1997 Z.z., v rozsahu stanovenom prílohou č. 3
 • prevádzkové revízie tlakových nádob (UTZ) HDV
 • zostrené prehliadky a tlakové skúšky tlakových nádob (UTZ) HDV
 • revízie elektrovýzbroje HDV
 • vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky
 • opravy agregátov vozidiel - u celkov s najčastejším výskytom závad a porúch (brzdiče, rýchlomery, čerpadlá - vodné, olejové, palivové a pod.) používame výmenný systém, čo jednak výrazne skracuje dobu odstavenia HDV a spravidla predstavuje aj úsporu nákladov

Pri výkone prác postupujeme podľa platnej technickej dokumentácie so zohľadnením odporúčaní výrobcu podľa platnej legislatívy týkajúcej sa opráv koľajových vozidiel vrátane platných predpisov Železničnej spoločnosti.

2. Periodické opravy hnacích koľajových vozidiel (HKV).

Ponúkame Vám zabezpečenie vykonania prakticky celého sortimentu opráv hnacích koľajových vozidiel vyrábaných v bývalom Československu až po rozsah strednej príp. generálnej opravy. Pri určovaní rozsahu opravy vychádzame:

 • z Vašich požiadaviek
 • z technického stavu vozidla
 • z našich skúseností so zabezpečovaním opráv HKV

Konkrétne ponuky vrátane rozsahu a termínu opravy, záručných a platobných podmienok Vám vypracujeme individuálne po vzájomných obchodných jednaniach.

3. Dodávku náhradných dielov.

Ponúkame Vám dodávku prakticky celého sortimentu náhradných dielov na Vami prevádzkované vozidlá, či už ide o bežný spotrebný materiál nevyhnutný pre zabezpečenie prevádzky (brzdové zdrže, žiarovky, tesnenia, klinové remene, a pod.), alebo o náhradné diely potrebné pri "väčších" opravách. Na základe našich skúseností máme vytypovaný sortiment náhradných dielov, kde je najväčší výskyt potreby a ten máme k dispozícii okamžite.

V prípade Vášho záujmu Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na požadovaný sortiment náhradných dielov.

4. Opravy elektrických točivých strojov.

Naša firma je výhradným zástupcom firmy MEZOPRAVNA spol. s r.o. Vsetín pre opravy elektrických točivých strojov koľajových vozidiel. Firma MEZOPRAVNA spol. s r.o. vznikla po rozdelení bývalej firmy MEZ Vsetín, po privatizácii prevádzky zabezpečujúcej opravy elektrických točivých strojov. Za obdobie svojej činnosti sa stala najvýznamnejším opravcom elektrických točivých strojov koľajových vozidiel na území Českej republiky.Firma má udelený certifikát riadenia kvality ISO 9001/2002.

Pre opravy vykonávané pre užívateľov na území Slovenskej republiky má firma MEZOPRAVNA spol. s r.o. vydané oprávnenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na vykonávanie opráv a údržby elektrických trakčných zariadení hnacích koľajových vozidiel.

Dlhoročným skúsenostiam získaným pri opravách točivých strojov zodpovedá aj úroveň kvality vykonávaných prác a záručné podmienky.

5. Predaj a kúpa hnacích koľajových vozidiel.

Ponúkame Vám možnosť dodávky prakticky celého sortimentu hnacích koľajových vozidiel používaných na území Českej a Slovenskej republiky. V prípade Vášho záujmu Vám vypracujeme konkrétne ponuky, ktoré budú zohľadňovať všetky Vaše požiadavky, čo sa týka či už výkonovej rady, technického stavu, termínu dodávky a v neposlednom rade aj ceny. Všetky nami dodávané vozidlá majú kompletnú dokumentáciu predpísanú pre hnacie koľajové vozidlá a po vzájomnej dohode aj vykonanú technickú kontrolu v zmysle Vyhlášky MDPT č. 250/1997 Z. z. Záručná lehota závisí od konkrétnych požiadaviek a technického stavu dodávaného vozidla.

Pri dodávkach vozidiel sa špecializujeme na vozidlá rady T212.1 - sú to dvojnápravové vozidlá osadené vzduchom chladeným spaľovacím motorom TATRA s hydraulickým prenosom výkonu prostredníctvom prevodovky ČKD SRM LI. Vozidlo má nezávislé naftové kúrenie a vzhľadom na hydrodynamický prenos výkonu aj porovnateľné podmienky a štandard pre obsluhu vozidla, aké sú pri vozidlách s dieselelektrickým prenosom výkonu. Na základe našich doterajších skúseností uvedená rada vozidiel dokáže pri všeobecnom poklese vlečkovej dopravy plne nahradiť aj vozidlá s väčším výkonom, pričom prevádzka, údržba a opravy týchto vozidiel sú neporovnateľnehospodárnejšie.

Ponúkame tiež možnosť odkúpenia Vašich vozidiel v prípade, že vo Vašej firme došlo k poklesu dopravy.

6. Prenájom koľajových vozidiel.

Ponúkame Vám možnosť prenájmu našich vozidiel T212.1, T334.0, T448.0:

 • krátkodobý prenájom, ktorý sa využíva v prípade, že došlo k poruche na Vašom vozidle alebo sa vykonáva plánpvaná oprava
 • dlhodobý prenájom
 • dlhodobý prenájom s následným odkúpením vozidla (leasing).

Konkrétne podmienky prenájmu budú dohodnuté individuálne na základe Vašich požiadaviek.

7. Dodávka náhradných dielov na údržbu a opravy koľajového zvršku.

Ponúkame Vám možnosť dodávky sortimentu náhradných dielov požívaného pri opravách koľajových vlečiek.V prípade Vášho záujmu Vám zašleme konkrétnu ponuku na požadovaný sortiment náhradných dielov.

ZOS LOKO s.r.o. © 2009 - 2020